1 Wasserkrug (Fayence-Geschirr) 
Theodor Pätsch, Frankfurt (Oder), Anfang des 20. Jhd. 
MOG/IV/1/1020 

2 Backformen  
Deutschland, Anfang des 20. Jhd. 
MOG/IV/1/1760, MOG/IV/1/1763, MOG/IV/1/1768 

3 Marzipanformen 
Deutschland, Anfang des 20. Jhd. 
MOG/IV/1/191, MOG/IV/1/192, MOG/IV/1/193 

4 Butterformen  
Deutschland, 1930er Jahre. 
MOG/IV/1/222, MOG/IV/1/1213 

5 Gugelhupfform, Steinzeug 
vor 1945 
MOG/IV/1/643 

6 Gugelhupfform, Blech 
Fabrikerzeugnis/Massenproduktion, um 1950  
MOG/IV/1/1045 

7 Gugelhupfform, Steinzeug
Deutschland, 1930er Jahre. 
MOG/IV/1/1129 

8 Nudelholz 
Polen, 1950er Jahre 
MOG/IV/1/1499. 

9 Kartoffelstampfer 
Polska, 1950er Jahre 
MOG/IV/1/1500 

10 Kartoffelstampfer 
Polska, 1950er Jahre 
MOG/IV/1/1500