ZASADY UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO

1. Dostęp do informacji publicznej

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2020, poz. 2176) informacja publiczna udostępniania jest w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja publiczna, która  nie została udostępniona w BIP, udostępniania jest w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych filii Muzeum bądź na wniosek.

POBIERZ WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez względnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeśli udostępnienie informacji w tym terminie jest niemożliwe, Muzeum Lubuskie jest zobowiązane poinformować wnioskodawcę o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji i wskazać termin, w którym informacja będzie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od złożenia wniosku.

Wypełniony wniosek można dostarczyć:

1. drogą pocztową na adres: Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta, ul. Warszawska 35, 66-400 Gorzów Wielkopolski

2. osobiście w siedzibie Muzeum (adres j.w.),

3. pocztą elektroniczną na adres e-mail: wnioski@muzeumlubuskie.pl

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie określonej we wniosku, chyba że środki techniczne będące w dyspozycji Muzeum uniemożliwiają udostępnienia w takiej formie. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, Muzeum poniesie dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji publicznej, może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

2. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Zasady oraz tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania określa ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2019, poz. 1446).

Warunki udostępniania informacji sektora publicznego, będących w posiadaniu Muzeum Lubuskiego, określa Regulamin ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego.

REGULAMIN PONOWNEGO WYKORZYSTANIA INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO

CENNIK