Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim to samorządowa instytucja kultury, której celem jest ochrona dóbr kultury i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego regionu. Istnieje od 8 września 1945 roku – jesteśmy najstarszym muzeum w województwie lubuskim. .

Muzeum Lubuskie działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach;

2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;

3) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

4) statutu nadanego Uchwałą nr 242/3381/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim.

Organizatorem Muzeum jest Województwo Lubuskie.


RADA MUZEUM

Zgodnie z Ustawą o muzeach z dnia 21 listopada 1996 roku w Muzeum Lubuskim im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim działa Rada Muzeum, która:

sprawuje nadzór nad wypełnianiem przez Muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa, w szczególności nad realizacją celów określonych w art. 1 ustawy o muzeach,

ocenia, na podstawie przedłożonego przez dyrektora Muzeum sprawozdania rocznego z działalności, działalność Muzeum oraz opiniuje przedłożony przez dyrektora roczny plan działalności.

Członkowie Rady Muzeum są powoływani co 4 lata przez Zarząd Województwa Lubuskiego.

Skład Rady Muzeum w kadencji od 2024 roku:

 • Tatiana Janiak
 • Iwona Peryt-Gierasimczuk
 • Ina Czaińska
 • Paweł Leszczyński – Przewodniczący
 • Anna Czekirda – Wiceprzewodnicząca
 • Joanna Pisarewicz
 • Karolina Korenda-Gojdź
 • Beata Orłowska
 • Magdalena Szymczyk
 • Gustaw Nawrocki
 • Lidia Świątkowska