Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim to samorządowa instytucja kultury, której celem jest ochrona dóbr kultury i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego regionu. Istnieje od 8 września 1945 roku – jesteśmy najstarszym muzeum w województwie lubuskim. .

Muzeum Lubuskie działa w szczególności na podstawie

1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2018 r. poz. 720);

2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862 oraz z 2018 r. poz. 152 i 1105);

3) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 oraz z 2018 r. poz. 10);

4) statutu nadanego Uchwałą nr 242/3381/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim.

Organizatorem Muzeum jest Województwo Lubuskie.


RADA MUZEUM

Zgodnie z Ustawą o muzeach z dnia 21 listopada 1996 roku w Muzeum Lubuskim im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim działa Rada Muzeum, która:

sprawuje nadzór nad wypełnianiem przez Muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa, w szczególności nad realizacją celów określonych w art. 1 ustawy o muzeach,

ocenia, na podstawie przedłożonego przez dyrektora Muzeum sprawozdania rocznego z działalności, działalność Muzeum oraz opiniuje przedłożony przez dyrektora roczny plan działalności.

Członkowie Rady Muzeum są powoływani co 4 lata przez Zarząd Województwa Lubuskiego.

Skład Rady Muzeum w kadencji od 2019 roku:

  • Wiesław Ciepiela
  • Ina Czaińska
  • Magdalena Sobierajczyk
  • Gustaw Nawrocki
  • Małgorzata Pera
  • Paweł Leszczyński
  • Błażej Skaziński
  • Magdalena Szymczyk
  • Anna Czekirda
  • Joanna Pisarewicz