mapa terenu na sprzedaż

Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim ogłasza o sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej – działka nr 127/2 położonej w Bogdańcu przy ulicy Leśnej o powierzchni 5600 m2.

Dla nieruchomości wraz z innymi działkami przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim prowadzona jest księga wieczysta GW1G/00073751/5. Grunt stanowi własność Województwa Lubuskiego, a użytkownikiem wieczystym jest Muzeum.

W ewidencji gruntów położenie oznaczono jako ulica Leśna jednak bezpośredni dostęp do drogi publicznej działka posiada od ulicy Pocztowej. Działka w większości stanowi obszar o zróżnicowanej konfiguracji i ukształtowaniu terenu. Działka nieogrodzona z występującymi zadrzewieniami drzew liściastych, jednak nie została zakwalifikowana jako obszar leśny. Od strony południowo-zachodniej działki przepływa rzeka Bogdanka, od strony północno-zachodniej występuje zabudowa mieszkalna, a od strony wschodniej tereny oświatowe.

Dla działki nie została wydana żadna decyzja o warunkach zabudowy. Według Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bogdaniec uchwalonego uchwałą Nr XXVI.191.2017 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 25 listopada 2017 r. działka przeznaczona jest pod usługi użyteczności publicznej i komercyjne.

MAPKA