Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim ogłasza nabór na stanowisko:

Rzemieślnik

Nazwa instytucji: Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim
Przewidywana nazwa stanowiska: rzemieślnik
Miejscowość wykonywania pracy: Bogdaniec
Miejsce pracy: Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim
Filia Zagroda Młyńska w Bogdańcu
Termin składania aplikacji: do 7 czerwca 2023 r.
Planowany termin zatrudnienia: lipiec 2023
Warunki zatrudnienia: pełen etat lub pół etatu
Ilość etatów 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
• bieżąca konserwacja instalacji i urządzeń technicznych,
• wykonywanie planowanych prac remontowych i konserwacyjnych oraz likwidacja skutków awarii,
• wykonywanie prac porządkowych na terenie Filii,
• prace załadunkowe i wyładunkowe eksponatów, zakupionych materiałów oraz wyposażenia,
• udział w przygotowaniu i realizacji wystaw, wydarzeń, warsztatów,
• sprawowanie nadzoru nad prawidłową eksploatacją urządzeń technicznych,
i wewnętrznych instalacji technicznych,
• dozorowanie obiektów i terenu,
• kontrola ruchu i przestrzegania obowiązujących regulaminów przez zwiedzających,
• wykonywanie porządkowych i pielęgnacyjnych prac ogrodniczych.

Wymagania:
• wykształcenie co najmniej zawodowe,
• umiejętność pracy w zespole,
• wysoka kultura osobista,
• odpowiedzialność, dokładność, obowiązkowość i punktualność,
• mile widziane uprawnienia elektryczne do 1kV oraz pilarza,
• dyspozycyjność (placówka czynna w godz.7:00 – 18:00 oraz w weekendy),
• prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:
• stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
• możliwość udziału w różnorodnych wydarzeniach kulturalnych,
• interesującą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury,
• pakiet świadczeń socjalnych i motywacyjnych,
• możliwość rozwoju zawodowego, w tym szkolenia.

Wymagane dokumenty:
• życiorys (CV) wraz z oświadczeniem zawierającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych,
• list motywacyjny.

Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: info@muzeumlubuskie.pl lub złożyć w sekretariacie Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta przy ul. Warszawskiej 35 w Gorzowie Wielkopolskim w terminie do dnia 7 czerwca 2023 r. z adnotacją:

„Oferta na stanowisko: rzemieślnik”.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Procedura naboru:

Procedura naboru odbywa się w dwóch etapach:

I Etap – polega na sprawdzeniu i ocenie nadesłanych aplikacji pod względem formalnym
i merytorycznym oraz wybranie kandydatów do rozmowy kwalifikacyjnej.
II Etap – rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.

 • Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia
  procedury naboru w każdym terminie.
 • Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi
  kandydatami.
 • Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego
  z kandydatów.


Dyrektor dr Ewa Pawlak

Osoby przesyłające swoje dokumenty aplikacyjne w związku z naborem na stanowisko rzemieślnik, prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną oraz umieszczenie
w aplikacji rekrutacyjnej (CV) poniższego oświadczenia, bez którego aplikacja nie będzie mogła być rozpoznana.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 i art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta
  w Gorzowie Wlkp., ul. Warszawska 35, 66-400 Gorzów Wlkp. reprezentowane przez Dyrektora.
 2. Jeśli mają Państwa pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych możecie Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: Robert Józefowicz, kontakt listowny na adres Administratora lub email: iod@itmediagroup.pl
 3. Administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu: wypełnienia obowiązków prawnych; realizacji zawartych umów; w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów obowiązującego prawa; inne podmioty, które na podstawie podpisanych stosownych umów przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu, w tym prawo do uzyskania kopii; prawo do żądania sprostowania; prawo do żądania usunięcia danych osobowych; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych; prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta umowa.
 12. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Oświadczenie:

Ja niżej podpisany ………………………………., oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną Muzeum Lubuskiego, umieszczoną w ogłoszeniu Muzeum o wolnym miejscu pracy na stanowisku rzemieślnik i akceptuję jej treść.

Jednocześnie:

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niewskazanych w art.22¹ §1 k.p., a umieszczonych w przesłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w celach związanych z rekrutacją na stanowisko rzemieślnik, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi regulującymi ochronę danych osobowych, w tym zgodnie z RODO.