Celem głównym projektu „Gród Santok. Strażnica i klucz królestwa” jest stworzenie nowej, stałej wystawy w Muzeum Grodu Santok, filii Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta, prezentującej dzieje grodu w Santoku w świetle najnowszych wyników badań  interdyscyplinarnych prowadzonych na grodzisku.

Cele szczegółowe:

zwiększenie świadomości znaczenia dziejów grodu w Santoku oraz jego roli jako strażnicy królestwa

na tle historii Polski

poszerzenie wiedzy o początkach powstawania państwa polskiego na przykładzie grodu w Santoku

rozbudzenie wśród mieszkańców regionu poczucia dumy z miejsca zamieszkania

kształtowanie postaw patriotycznych

zwiększenie świadomości historycznej i kulturowej mieszkańców Santoka i okolic

udostępnienie obiektu dla osób niepełnosprawnych

 

Projekt współfinansowany ze środków Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Wspieranie działań muzealnych”, Województwa Lubuskiego oraz Muzeum Lubuskiego.

Nr projektu: 134409/19/A1

Dofinansowanie MKiDN:

– 160.000,00 zł w 2019 roku

– 159.500,00 zł w 2020 roku

Środki  z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze:

– 107.108,00 zł w 2019 roku

– 184.395,40 zł w 2020 roku