Kompleksowy remont, konserwacja i renowacja zabytków oraz modernizacja wystaw stałych w Zagrodzie Młyńskiej w Bogdańcu” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

1. Cele projektu

Głównym celem projektu jest poprawa infrastruktury zabytkowych obiektów wchodzących w skład Zagrody Młyńskiej, będącej świadectwem tożsamości kulturalnej regionu i efektywnego wykorzystania zasobów kultury dla zwiedzających tym samym przystosowania do funkcji kulturalno-edukacyjnej i turystycznej.

2. Planowane efekty

– ochrony infrastruktury zabytkowych obiektów,

– ochrona krajobrazu kulturowego – Parku Krajobrazowego „Dolina Trzech Młynów”,

– wprowadzenie nowej oferty kulturalno-edukacyjnej

– wdrożenie usługi e- kultury, w tym dla osób niepełnosprawnych,

– udostępnienie obiektów dla osób niepełnosprawnych i wykluczonych,

– zwiększenie atrakcyjności turystycznej.

4. Wartość projektu

Wartość całkowita projektu wyniesie 7 597 288,26 zł

5.Wkład funduszy Europejskich

Wkład Funduszy Europejskich wyniesie 5 706 482,73 zł.